Späť

Záruka


REKLAMAČNÝ PORIADOK OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI DANIP-CENTRUM s.r.o. Boleráz 143

 

V súlade s ustanovením §18 a nasl. Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona

Slovenskej národnej rady č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon o ochrane spotrebiteľa) a § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vydáva

spoločnosť Danip-centrum s.r.o. tento Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti Danip-centrum s.r.o.

so sídlom 919 08 Boleráz 143, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 24227/T , IČO: 44 896 042, DIČ: 2022873831, IČ DPH: SK2022873831 (prevádzkareň: Danip-centrum s.r.o. 919 08 Boleráz 143) (ďalej len „Reklamačný poriadok“)

GDPR v zmysle zákona.

I. PREAMBULA

 

1.1 Tento reklamačný poriadok upravuje rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady elektrických bicyklov, ich príslušenstva a doplňujúceho vybavenia ako aj náhradných dielov, na ktoré bola poskytnutá záruka a ktoré si zakúpili spotrebitelia (ďalej len „kupujúci“) pričom určuje miesto, na ktorom si môže kupujúci uplatniť svoje právo na reklamáciu.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

 

2.1 Na účely tohto reklamačného poriadku sa používajú nasledovné pojmy uvedené v tomto článku.

2.2 „Predávajúci“ – obchodná spoločnosť Danip-centrum s.r.o. so sídlom 919 08 Boleráz 143, zapísaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 24227/T , IČO: 44 896 042,

DIČ: 2022873831, IČ DPH: SK2022873831 prevádzkareň: Danip-centrum s.r.o. 919 08 Boleráz 143

2.3 „Prevádzkáreň“ ďalej ako predajné miesto.

2.4 „Kupujúci“ –

a) každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ nakupuje výrobky pre osobnú

potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, a to v súlade s §2 bod a) zákona

o ochrane spotrebiteľa.

b) právnická osoba, podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania pričom práva

a povinnosti výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom ani zmluvou medzi predávajúcim

a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Reklamačným

poriadkom a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

2.5 „Tovar“ - elektrický bicykel, jeho príslušenstvo, doplňujúce vybavenia ako aj náhradné diely

2.6 „Výrobcom“

2.6. 1, osoba, ktorá výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto

podnikania na území členského štátu Európskej únie, členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru

alebo Turecka (ďalej len "členský štát"), alebo ten, kto sa za výrobcu vydáva označením výrobku svojím

menom, ochrannou známkou alebo iným rozlišovacím znakom, alebo osoba z dodávateľského reťazca,

ktorej činnosť môže ovplyvniť bezpečnostné vlastnosti výrobku,

2.6 2, osoba, ktorá má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom výrobcu,

ktorý nemá sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu,

2.6 3, dovozca, ak výrobcu nemožno určiť podľa bodu 2.6.1 alebo 2.6.2

2.7 „Kúpa“ resp. „Predaj“ - tovaru sa rozumie tiež výmena vadného elektrického bicykla a jeho príslušenstva,

či náhradných dielov, ktoré kupujúci nadobudol z vlastníctva obchodnej spoločnosti Danip-centrum s.r.o

v zmysle predchádzajúcich ustanovení, v rámci ním uplatnenej reklamácie za bezvadný v rámci

zodpovednosti za jeho vady v záručnej dobe

2.8 „Záručná doba“ – oprava, ktorá sa má vykonať alebo sa vykonala v rámci záručnej doby, v zmysle

záručného listu, ak predávajúci na záručnom liste resp. inom doklade, ktorým možno túto skutočnosť

v zmysle príslušných ustanovení reklamačného poriadku hodnoverne preukázať (ďalej spolu ako „záručný

list“), výslovne potvrdil výrobcom uvádzanú dĺžku záručnej doby.

2.9 “Záručná oprava” sa rozumie tiež oprava, ktorá sa má vykonať na základe reklamácie vady existujúcej

v čase prevzatia tovaru kupujúcim.

2.10 „Miesto na uplatnenie reklamácie kupujúcim“ – predajné miesto obchodnej spoločnosti

Danip-centrum s.r.o. 919 08, Boleráz 143.

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný na dobierku. Pred odoslaním odporúčame tovar

poistiť pre prípad poškodenia alebo straty počas prepravy.

2.11 „Predajná cena“ resp. „cena“ - konečná cena vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní

za jednotku výrobku resp. tovaru alebo za určené množstvo výrobku resp. tovaru.

2.12 „Reklamácia“ – uplatnenie zodpovednosti za chyby elektrického bicykla a jeho príslušenstva

či náhradných dielov.

2.13 „Vybavenie reklamácie“ –

a) ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmena tovaru,

c) vrátenie kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatenie primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie,

2.14 „Odborné posúdenie“ – vyjadrenie znalca v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch

a prekladateľoch v znení neskorších predpisov alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou

alebo akreditovanou osobou v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, alebo

stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako “určená osoba“),

2.15 „Výmena elektrického bicykla, príslušenstva, doplňujúceho vybavenia, či náhradného dielu“– výmena

elektrického bicykla, príslušenstva, doplňujúceho vybavenia, alebo náhradného dielu za prístroj rovnakej

značky a typu; v prípade, ak spoločnosť Danip-centrum s.r.o už nemá v ponuke elektrický bicykel,

príslušenstvo, doplňujúce vybavenie, alebo náhradný diel rovnakej značky a typu, alebo kupujúci

s výmenou za elektrický bicykel, príslušenstvo, doplňujúce vybavenie, alebo náhradný diel rovnakej

značky a typu nesúhlasí, výmena sa uskutoční v zmysle článku VIII. ods. 8.5 a 8.6

tohto reklamačného poriadku;

 

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady

 

3.1 Obchodná spoločnosť Danip-centrum s.r.o (ďalej len “predávajúci”) zodpovedá kupujúcemu za to,

že tovar, ktorý si zakúpil z jej vlastníctva:

a) má požadovanú kvalitu a úžitkové vlastnosti, výrobcom udané jeho prevádzkovo-technické

parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne

záväznými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky,

b) zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov tiež zdravotným, hygienickým a iným

podmienkam v nich ustanoveným,

c) je bez vád,

d) sa mu predal za cenu, ktorú mal v okamihu ponuky a jeho predaja a že táto cena sa mu aj

správne účtovala.

3. 2 Zodpovednosť predávajúceho podľa ods. 3.1 sa v rovnakom rozsahu vzťahuje aj na tovar, ktorý si

kupujúci zakúpil na predajnom mieste za znížené ceny v rámci ponukovej (predajnej) akcie, na ktoré sa im

poskytla zľava z ich spotrebiteľskej ceny.

3. 3 Pri predaji je povinné predajné miesto vydať kupujúcemu doklady o kúpe tovaru v štruktúre, ktorú v rámci

jednotlivých ponukových (predajných) akcií určí osobitne predávajúci. Predajné miesto je však povinné

vždy vydať kupujúcemu zároveň s jemu predaným tovarom záručný list a pokiaľ to povaha výrobku

pripúšťa, aj písomný návod (t.j. pri kúpe elektrického bicykla).

 

IV. Právo kupujúceho na reklamáciu

 

4.1 Kupujúcemu vzniká právo na reklamáciu vady zistenej na ním zakúpenom tovare v zmysle ustanovení

tohto reklamačného poriadku a vyššie uvedených zákonov. Toto právo kupujúceho sa však nevzťahuje

na vadu tovaru, za ktorú predávajúci nezodpovedá.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, kupujúci je povinný svoje právo

na reklamáciu vady ním zakúpeného tovaru uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom,

čo mal možnosť prezrieť si kúpený tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru

kupujúcim. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne.

4.3 Ak ide o vadu, ktorá neexistovala v čase prevzatia kupujúcim, a teda sa vyskytla až po šiestich

mesiacoch odo dňa prevzatia, kupujúci je povinný ju vytknúť do šiestich mesiacov od jej zistenia,

najneskôr však do uplynutia záručnej doby.

 

 

4.4 Ak kupujúci neuplatní u predávajúceho svoje právo na reklamáciu vady u neho zakúpeného tovaru

v záručnej dobe, toto právo zanikne. Na reklamáciu vady zakúpeného tovaru, ktorý kupujúci uplatní

u predávajúceho po uplynutí jeho záručnej doby sa neprihliadne.

4.5 Predajné miesto, kde kupujúci uplatnil svoje právo na zo zodpovednosti predávajúceho za ním

reklamovanú vadu tovaru je povinné mu vydať doklad potvrdzujúci uplatnenie tejto jeho reklamácie.

Tento doklad je predajné miesto povinné vydať v prípade uplatnenia reklamácie aj v prípade , ak sa

reklamácii nemôže vyhovieť na mieste a ihneď alebo v celom rozsahu, ako aj vtedy, ak sa nevyhovie

reklamácii kupujúceho. Náležitosti tohto dokladu sú upravené v prílohe tohto reklamačného poriadku.

4.6 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa

uplatnenia reklamácie.

4.7 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady predaného tovaru a jeho príslušenstva z jeho vlastníctva,

ktoré:

a) existovali pri ich prevzatí kupujúcim,

b) sa vyskytli po ich prevzatí kupujúcim v priebehu záručnej doby, ktorú na ne poskytol priamo výrobca

vo svojom záručnom liste k nim, ak bol tento záručný list alebo záručná lehota v ňom vyslovene potvrdená

predávajúcim, alebo predávajúci v záručnom liste, prípadne v tomto reklamačnom poriadku.

4.8 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré nemožno pokladať za vady, na ktoré sa vzťahuje

poskytnutá záruka podľa bodu 4.7 tohto článku a z dôvodov ustanovených v článku 5 tohto reklamačného

poriadku.

4.9 V súlade s §619 zák.č.40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka právny vzťah zo zodpovednosti za vady vzniká

výlučne medzi predávajúcim a kupujúcim (to platí aj v prípade, keď vady predanej veci sú odstraňované

prostredníctvom záručnej opravovne uvedenej v záručnom liste). Z toho vyplýva, že aj práva z tejto

zodpovednosti môže u predávajúceho uplatňovať vo svojom mene vždy len kupujúci. Ak by predávajúci

v čase trvania záruky vec predal ďalej, nový vlastník môže uplatňovať nároky zo zodpovednosti za vady

ako zmluvný zástupca pôvodného kupujúceho na základe plnomocenstva. Pokiaľ kupujúcim bol len jeden

z manželov, práva zo záruky môže uplatňovať on sám. Druhý manžel môže uplatňovať práva

zo zodpovednosti za vady tiež len na základe plnomocenstva ako zástupca kupujúceho.

 

V.

 

5.1 Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré po ich prevzatí:

a) spôsobil kupujúci alebo tretia osoba jeho mechanickým alebo iným poškodením alebo

vznikli i nezávisle na ich konaní poškodením v prípade vis major,

b) vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním na iné účely než na aké sú určené

svojim charakterom alebo pri ich používaní v spojitosti s inými zariadeniami, ktoré výrobca alebo

predávajúci neodporúča,

c) vznikli ako dôsledok :

ca) svojvoľných úprav a opráv vykonávaných inak ako v rámci reklamačného konania záručnou opravou

v zmysle tohto reklamačného poriadku alebo v iných ako predávajúcim v záručnom liste určených, alebo

kupujúcemu iným preukázateľným spôsobom oznámeným autorizovaným servisným strediskom

(resp.predajným miestom)

cb) iných zrejmých neodborných zásahov do nich alebo akýmkoľvek iným zaobchádzaním s nimi , ktoré bolo

v rozpore s návodom k nim, záručnými podmienkami a v nich uvedenými pokynmi a výslovnými

upozorneniami pre kupujúceho, alebo ak vady boli spôsobené kupujúcim ich skladovaním, používaním

alebo uložením vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, alebo ich

odkladaním alebo uschovávaním na miesta s takýmto prostredím,

d) v ostatným prípadoch uvedených v záručnom liste alebo v návode výrobcu, alebo predávajúceho.

 

VI. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 

6.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim na predajnom mieste predávajúceho.

6.2 Záručná doba v zmysle §620 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka je 24 (slovom: dvadsaťštyri)

mesiacov ak nejde o veci ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci v zmysle §619 zákona č. 40/1964 Zb.

občiansky zákonník. Záručná doba je vždy vyznačená v záručnom liste k príslušnému tovaru.

 

 

 

6.3 Ak je záručná doba poskytnutá výrobcom na príslušný tovar dlhšia ako uvedená v ods.6.2 tohto článku,

táto dlhšia záručná doba poskytnutá výrobcom nezakladá žiadne práva kupujúceho voči predávajúcemu

na dlhšiu záručnú dobu, pokiaľ predávajúci túto dlhšiu záručnú dobu výslovne nepotvrdí v záručnom liste

k príslušnému tovaru, a to ani v prípade ak výrobca vo vyhlásení o záruke uvedie, že záruka sa vzťahuje aj

na tretie osoby, ktoré postupne tovar nadobudnú.

6.4 Záručný list obsahuje: meno, priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo

miesto podnikania, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné

na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

6.5 Ustanovenia bodov 6.1 a 6.2 tohto článku sa primerane vzťahujú aj na ostatné podmienky záruky

poskytnutej výrobcom alebo servisným miestom (strediskom).

6.6 Pri výmene reklamovaného tovaru za nový, začne plynúť od jeho prevzatia nová záručná doba.

Výmena len niektorej časti reklamovaného tovaru sa považuje za opravu tovaru.

6.7 Ustanovenie bodu 6.6 tohto článku sa obdobne uplatní aj na príslušenstvo a doplňujúce

vybavenie a náhradné diely elektrického bicykla.

6.8 Do záručnej doby sa nepočíta doba medzi dňom, kedy kupujúci uplatnil svoje právo zo zodpovednosti

za vady a dňom, od ktorého si bol kupujúci povinný po skončení jeho opravy opravený elektrický bicykel

alebo jeho príslušenstvo alebo náhradný diel prevziať.

6.9 Počas celej doby používania zakúpeného tovaru je nutné, aby kupujúci venoval dostatočnú pozornosť

základným pravidlám používania tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo

ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku. Predávajúci poskytuje kupujúcemu prostredníctvom

manuálu so záručným listom a ďalších informačných materiálov dostatočné množstvo informácii,

potrebných k správnej starostlivosti o všetky druhy predávaného tovaru. Záručnú dobu nemožno zamieňať

so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej, pri správnom používaní a správnej starostlivosti, vrátane

údržby môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho

používania vydržať.

 

VII Postup pri uplatňovaní práva zo zodpovednosti za vady

 

Konanie o reklamácii

 

7.1 Miesto uplatnenia reklamácie:

Kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) na predajnom mieste,

na ktorom tovar zakúpil.

7.2 V prípade, že kupujúci riadne uplatní reklamáciu na predajnom mieste v súlade s ustanovením ods. 7.1

tohto článku, pričom uvedená reklamácia predávajúcim nebola uznaná a zároveň je tu dôvod, pre ktorý sa

možno rozumne domnievať, že neuznanie reklamácie je v rozpore s príslušnými ustanoveniami

reklamačného poriadku a/ alebo platných právnych predpisov alebo,

ak po vybavení reklamácie, ktorá bola riadne uplatnená na predajnom mieste predávajúcim iným

spôsobom, je tu dôvod, pre ktorý sa možno rozumne domnievať, že vybavenie reklamácie bolo vykonané

v rozpore s ustanoveniami reklamačného poriadku a/ alebo platných právnych predpisov, je kupujúci

oprávnený zaslať písomnú sťažnosť na spôsob vybavenia reklamácie na sídlo spoločnosti:

Danip-centrum s.r.o 919 08 Boleráz 143

Na adrese sídla predávajúceho môže tiež podať svoje konkrétne písomné, prípadne aj ústne upozornenia

týkajúce sa kvality predávaného tovaru, alebo kvality práce predajného miesta, ako aj iné svoje vyjadrenia

a podnety vzťahujúce sa k ich predaju a prípadným na nich sa vyskytujúcim vadám.

7.3 Svoje právo na reklamáciu vady u predávajúceho zakúpeného tovaru uplatní kupujúci predložením

pokladničného alebo iného účtovného (daňového) dokladu o jeho kúpe (napr. faktúra) a predávajúcim

potvrdeného úplného a nepozmeneného záručného listu, prípadne iných dokladov, vyžiadaných podľa

potreby predávajúcim, z ktorých je nepochybne zrejmé, že tento bol zakúpený u predávajúceho

a že záručná doba poskytnutá predávajúcim na reklamáciu jeho vady ešte neuplynula.

7.4 Kupujúci je povinný pri uplatnení svojho práva na reklamáciu vady tovaru, predložiť predávajúcemu

spolu s dokladmi podľa predchádzajúceho bodu, tiež u neho kompletný zakúpený tovar.

 

 

 

 

 

7.5 Predávajúci podľa konkrétnych okolností neuzná reklamáciu (nevyhovie reklamácii), ktorú kupujúci

a) uplatní oneskorene po uplynutí určenej záručnej doby alebo, ak zistenie tejto podmienky z dôvodov

na strane kupujúceho nie je možné preto, že tento nepredložil doklad vyžadovaný pri uplatňovaní

reklamácie kupujúcim podľa predchádzajúcich bodov tohto článku alebo iný hodnoverný doklad vystavený

predávajúcim alebo predávajúcim potvrdený, ktoré by nepochybne potvrdzovali, že na ním reklamovaný

tovar sa vzťahuje tento reklamačný poriadok, tzn. že ním bol zakúpený na predajnom mieste

predávajúceho a z jeho majetku alebo tieto skutočnosti nepreukázal iným hodnoverným spôsobom,

b) v prípadoch, v ktorých kupujúci predloží predávajúcemu ním reklamovaný tovar bez niektorej jeho

chýbajúcej súčasti alebo ak sa má jednať o jeho výmenu, tiež bez niektorej časti jeho príslušenstva,

s ktorým mu bol predaný.

c) ak ide o vady, za ktoré podľa tohto reklamačného poriadku predávajúci kupujúcemu nezodpovedá

z dôvodov v ňom ustanovených alebo vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

7.6 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená

osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu (zákon č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje,

je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to v lehotách podľa článku IX. tohto

reklamačného poriadku.

7.7 Predávajúci neuzná reklamáciu mechanicky, či inak zničeného alebo zjavne poškodeného a prípadne

i znečisteného (mechanicky, chemicky, či iným spôsobom alebo cudzou látkou) tovaru, pri ktorých

je nesporne zrejmé, že ich zničenie, poškodenie alebo znečistenie, nemohla spôsobiť kupujúcim

jeho reklamovaná vada.

7.8 Predávajúci je povinný s kupujúcim vždy spísať protokol o uplatnení jeho reklamácie, a to aj

v prípade, ak z dôvodov ustanovených v tomto reklamačnom poriadku je už od začiatku uplatnenia

reklamácie zrejmé, že túto nemôže uznať. V prípadoch, v ktorých pôjde o reklamáciu vady, ktorú

je predávajúci spôsobilý vybaviť ihneď pri jej uplatnení a na mieste, je predávajúci povinný o tom spísať

iba stručný protokol.

7.9 Vo všetkých ostatných prípadoch je predávajúci v protokole o reklamácii povinný vždy uviesť,

popri vyplnení všetkých jeho základných náležitostí vzťahujúcich sa na kupujúceho a na predmet jeho

reklamácie a uvedení jeho identifikačných údajov (značka a typ, výrobné číslo, deň uplatnenia reklamácie)

a popise vady uvádzanej kupujúcim, tiež v akom mechanickom stave tovar od kupujúceho preberá,

či na ňom alebo na jeho príslušenstve nie sú viditeľné znaky mechanického alebo iného poškodenia,

či nechýba niektorá jeho súčasť a či s ním preberá zároveň aj jeho príslušenstvo a v akom rozsahu

(popis a počet) a či nezistil na reklamovanom tovare tiež iné vady, než ktoré uviedol kupujúci.

7.10 Predávajúci je povinný vydať druhopis protokolu kupujúcemu ako potvrdenie o tom, kedy toto svoje

právo na reklamáciu uplatnil. Kupujúci je povinný v dobe určenej predávajúcim si ním reklamovaný tovar

prevziať od predávajúceho a potvrdiť mu svojím podpisom, v akom stave a rozsahu ho od neho prevzal

a deň jeho prevzatia.

 

VIII. Osoby oprávnené na predajnom mieste na prijímanie reklamácií

a spôsob vybavenia reklamácií

 

8.1 Reklamáciu kupujúceho v zmysle predchádzajúcich článkov tohto reklamačného poriadku a pri splnení

v nich ustanovených podmienok, prijíma a vybavuje na predajných miestach jeho vedúci, jeho zástupca

alebo zamestnanec určený na prijímanie a vybavovanie reklamácií kupujúcich

(ďalej len “osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie”).

8.2 Kupujúci má zákonné právo požadovať, aby na predajnom mieste bola prítomná po celú jeho

prevádzkovú dobu osoba oprávnená na vybavovanie reklamácie a aby táto osoba tiež ním uplatňovanú

reklamáciu na jeho požiadanie od neho kedykoľvek v tejto dobe aj prijala.

8.3 Ak osoba oprávnená na vybavenie reklamácie jej preverením zistí, že reklamácia sa podala kupujúcim

včas, v určenej záručnej dobe a že kupujúcim reklamovaná vada je vadou, za ktorú zodpovedá predávajúci,

má kupujúci právo, ak ide o:

a) odstrániteľné vady:

aa) aby takáto vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný odstrániť

takúto vadu na mieste ihneď, inak bez zbytočného odkladu, najneskôr však v určenej zákonnej lehote;

ab) kupujúci môže požadovať, aby mu reklamovaný tovar predávajúci namiesto odstránenia vady

vymenil a ak sa vada týka len niektorej jeho súčasti, aby sa mu vymenila táto jeho vadná súčasť,

ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady;

ac) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný,

ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

b) neodstrániteľné vady:

ba) na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie ním za neho

zaplatenej kúpnej ceny, ak jeho vadu nemožno odstrániť a táto vada bráni jeho riadnemu užívaniu,

ako keby bol bez vady, pokiaľ zároveň tiež vráti predávajúcemu tento vadný prístroj,

bb) na primeranú zľavu z kúpnej ceny ním reklamovaného tovaru, ktorú za neho zaplatil,

ak má síce neodstrániteľnú vadu, avšak táto jeho vada nebráni kupujúcemu v jeho riadnom užívaní,

c) opakujúce sa vady alebo väčší počet vád: na výmenu ním reklamovaného tovaru alebo na odstúpenie

od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, ktorú za neho zaplatil a to aj v prípadoch, keď jeho vada sa dá

odstrániť, avšak kupujúci tento nemôže riadne užívať pre opätovné sa vyskytnutie tej istej vady po jej

aspoň dvoch predchádzajúcich záručných opravách alebo pre väčší počet vád, ktoré sa na ňom súčasne

vyskytli (za väčší počet vád sa považujú minimálne tri samostatné vady), pričom každá z vád bráni

v riadnom užívaní veci; v oboch prípadoch pod podmienkou, že zároveň tiež predávajúcemu

vráti vadný tovar;

8.4 V prípadoch, v ktorých na základe oprávnenej reklamácie vady tovaru vznikne kupujúcemu právo

na jeho výmenu za bezvadný, predávajúci tento vymení za tovar rovnakej značky a typu.

8.5 Ak predávajúci nemá k dispozícii na výmenu tovaru zariadenie rovnakej značky a typu, je predávajúci

povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, za ktorú ho od neho kúpil pod podmienkou, že kupujúci odstúpi

od kúpnej zmluvy a tento vadný tovar predávajúcemu zároveň vráti.

8.6 Pokiaľ kupujúci nebude súhlasiť s výmenou ním reklamovaného vadného tovaru za bezvadný rovnakej

značky, typu a ceny, predávajúci vyplatí kupujúcemu jeho kúpnu cenu, ktorú zaň zaplatil, ak kupujúci

odstúpi od zmluvy a zároveň vráti predávajúcemu reklamovaný tovar.

8.7 Ustanovenia tohto článku sa primerane uplatnia aj na príslušenstvo elektrického bicykla,

doplňujúce vybavenie a náhradných dielov v záručnej dobe.

 

IX. Lehoty na vybavenie reklamácie

 

9.1 Kupujúci má právo, ak vybavenie jeho reklamácie si nevyžaduje osobitné odborné znalosti a šetrenie

alebo vyžiadanie odborného posúdenia, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej

vybavenie bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní,

v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo

služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.2 Pri splnení podmienky uvedenej v bode 9.1 a za predpokladu, že kupujúci uplatní reklamáciu riadnym

spôsobom a doloží ju tiež potrebnými dokladmi a ním reklamovaným tovar a splní tiež ostatné podmienky

vyžadované týmto reklamačným poriadkom, má právo na to, aby sa o spôsobe vybavenia jeho reklamácie

rozhodlo na mieste jej uplatnenia ihneď.

9.3 Lehota na vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať dní, pokiaľ predĺženie tejto lehoty

nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predajnému miestu, na ktorom ju uplatnil, včas alebo

riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady, alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju

inú nevyhnutnú súčinnosť na jej vybavenie alebo, pokiaľ o jej predĺženie nad túto jej zákonom ustanovenú

dĺžku vo svojom záujme sám písomne nepožiadal kupujúci.

9.4 Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru uplatnil počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy,môže

predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné

náklady súvisiace s odborným posúdením.

9.5 Ak kupujúci reklamáciu vady tovaru uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol,

osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže

kupujúci zaslať reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Ak je reklamovaný tovar zaslaný na odborné

posúdenie osobe určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv, náklady odborného posúdenia, ako aj

všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok

odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu,

môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky

náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

9.6 Bez ohľadu na to, čo je uvedené v bode 9.5 tohto článku, si predávajúci vyhradzuje právo,

v prípadoch podľa bodu 9.5 tohto článku, postupovať pri vybavovaní reklamácie spôsobom

podľa bodu 9.4 tohto článku reklamačného poriadku.

 

X. Postup pri nedodržaní zákonnej lehoty na vybavenie reklamácie

 

10.1 Ak nie je možné vybaviť reklamáciu kupujúceho v ustanovenej zákonnej lehote 30 dní v zmysle

článku IX. bod 9.3 alebo, ak táto sa nevybaví do tejto lehoty v jeho zmysle bez zavinenia alebo

žiadosti kupujúceho, je predávajúci povinný po uplynutí tejto lehoty postupovať pri jej vybavení podľa

tohto reklamačného poriadku tak, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť

 

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

 

11.1 Tento reklamačný poriadok neupravuje prípady zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru

k prevodu alebo prechodu ktorých z vlastníctva predávajúceho do vlastníctva inej osoby došlo na základe

inej právnej skutočnosti, než ich kúpou (predajom) podľa podmienok v ňom ustanovených, alebo ktoré

tejto osobe poskytol predávajúci v súvislosti s ich skúšobným alebo prechodným užívaním a bez toho,

aby na túto osobu zároveň došlo k prevodu vlastníctva k nim z predávajúceho.

11.2 Pri reklamáciách vád tovaru v prípadoch, ktoré má na zreteli bod 11.1, postupuje osoba v ňom uvedená

podľa príslušnej zmluvy alebo iného právneho aktu, na základe ktorého ich získala do svojho vlastníctva

a ostatné osoby, podľa osobitných postupov, ktoré s nimi predávajúci dohodol.

 

11.3 Vo veciach, ktoré nie sú v tomto reklamačnom poriadku výslovne upravené inak, sa uplatnia príslušné

na vec sa vzťahujúce ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

a iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy.

11.4 Podľa tohto reklamačného poriadku a pri splnení v ňom ustanovených podmienok, postupuje predávajúci

a jeho predajné miesto podľa neho odo dňa jeho účinnosti.

11.5 Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť a platnosť dňom 01.01. 2014.

 

Danip-centrum s.r.o. Reklamačný protokol

Spoločnosti Danip-centrum s.r.o.

so sídlom 919 08 Boleráz 143,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo 24227/T , IČO: 44 896 042, DIČ: 2022873831, IČ DPH: SK2022873831 (prevádzkareň: Danip-centrum s.r.o. 919 08 Boleráz 143)

 

Vážený zákazník,

Správne vyplnenie formulára je nevyhnutné pre úspešný proces reklamácie. Vyplnený a podpísaný formulár spolu s príslušnými prílohami zašlite spolu s tovarom na naše predajné miesto, kde ste tovar zakúpili alebo

ho na tomto mieste odovzdajte spolu so zakúpeným tovarom. Opomenutie tejto povinnosti predĺži dobu vybavovania predmetnej záležitosti. Pri odosielaní tovaru postupujte v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti Danip-centrum s.r.o., najmä článok IV. až X.

 

Vyplňte prosím nasledujúce údaje (údaje označené * sú povinné)

 

Meno a priezvisko kupujúceho *: .............................................................................................................

Adresa kupujúceho *: ...............................................................................................................................

Číslo faktúry alebo potvrdenia o zaplatení *: ...........................................................................................

Deň zakúpenia tovaru *: ...........................................................................................................................

Názov tovaru *: .........................................................................................................................................

Kód tovaru *: ............................................................................................................................................

Telefón / email *:.......................................................................................................................................

Podpis kupujúceho *: ...............................................................................................................................

Týmto vám reklamujem uvedený tovar s popisom vady. V zmysle zákona Vás prosím o oznámenie

výsledku reklamácie v zákonnej lehote - 30 dní. V opačnom prípade budem považovať reklamáciu

tovaru za opodstatnenú.

 

Popis vady, predmet reklamácie *:

 

 

 

 

 

Prílohy * (nehodiace prečiarknite) *: Reklamovaný tovar ÁNO / NIE

Kópia dokladu o kúpe ÁNO / NIE

Iné : ...........................................................................................

 

V ................................, dňa .........................*

 

O priebehu reklamácie a možnostiach jej vybavenia v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti

Danip-centrum s.r.o. budete informovaný písomne, resp. emailom.

 

VYJADRENIE K REKLAMÁCII

 

Spoločnosť Danip-centrum s.r.o.

so sídlom 919 08 Boleráz 143

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro, Vložka číslo: 24227/T , IČO: 44 896 042, DIČ: 2022873831, IČ DPH: SK2022873831 (prevádzkareň: Danip-centrum s.r.o. 919 08 Boleráz 143)

vydáva nasledovné vyjadrenie k Vašej reklamácii:

 

Vážený zákazník!

 

Dňa ................... sme prijali Vašu reklamáciu k tovaru č . .........................., názov ..................................

zakúpeného dňa ...........................

Dôvod reklamácie uvedený kupujúcim:

 

 

 

 

Na základe vyššie uvedených skutočností a ich preverením určenou osobou v zmysle reklamačného

poriadku spoločnosti Danip-centrum s.r.o., resp. na základe odborného stanoviska v zmysle reklamačného

poriadku považujeme Vašu reklamáciu za opodstatnenú/ neopodstatnenú (nehodiace prečiarknite *).

Dôvod vyššie uvedeného stanoviska spoločnosti Danip-centrum s.r.o.:

 

 

 

 

 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme nasledovné možnosti riešenia reklamácie:

 

 

 

 

 

Reklamácia bola vybavená dňa : ..............................

Reklamáciu vybavoval: .............................................

Kontakt na osobu, ktorá vybavovala reklamáciu: ............................

 

 

 

 

_______________________________

Danip-centrum s.r.o.

(pečiatka a podpis)