Späť

Podmienky


Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecne ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako: „obchodné podmienky“) platia pre

nákup tovaru v portfóliu obchodnej spoločnosti Danip-centrum s.r.o. Boleráz 143,

so sídlom 919 08 Boleráz 143, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro,

Vložka číslo 24227/T, IČO: 44 896 042, DIČ: 2022873831, IČ DPH: SK2022873831

(prevádzkareň: Danip-centrum s.r.o. 919 08 Boleráz 143) a poskytovanie služieb s tým spojených (servis, dodanie tovaru).

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

 

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené

týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

1.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná

v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

1.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje tovar za účelom svojho podnikania s týmto tovarom. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, Obchodným zákonníkom a individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim. Individuálna zmluva a ustanovenia obchodného zákonníka majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok v zmysle vyššie uvedeného tohto odseku.

1.5. Predávajúci vykonáva predaj osobne na predajni alebo uzatvára zmluvy na diaľku v zmysle zásielkového predaja podľa zák.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Predávajúci nevykonáva elektronický obchod v zmysle zákona č.22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a na to nadväzujúcich zákonov.

 

2. Kúpna zmluva

 

2.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi

predpismi a kúpnou zmluvou (jej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).

2.2 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie

ponúkaného tovaru do predajne.

2.3 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká zaplatením kúpnej ceny

a odovzdaním tovaru kupujúcemu.

 

3. Zmluva uzatváraná na diaľku

 

3.1 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a Zmluvou uzatváranou na diaľku (ďalej ako „zmluva“), ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.

3.2 Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného

tovaru predávajúcim do ponukového katalógu alebo formou adresovaného listu, adresovanej tlačoviny, neadresovanej tlačoviny, inzercie v tlači s formulárom objednávky, telefónu, faxu, video textu (mikropočítač a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlasu, televízie pri predaji cez telefón alebo elektronickej pošty či ponukového katalógu umiestneného na webstránke www.danipcentrum.sk (ďalej ako ,,ponukový katalóg“).

3.3 Predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru v ponukovom katalógu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú zmluvu). Zmluva v takom prípade vzniká doručením objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky prostredníctvom SMS na telefónne číslo kupujúceho uvedené v jeho objednávke a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke (podľa voľby kupujúceho v jeho objednávke).

 

Strana 1

Minimálna lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane, je vždy ustanovená v individuálnej zmluve.

3.4 Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ podľa ods. 1.4 týchto obchodných podmienok, riadi sa obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, Obchodným zákonníkom a individuálnou zmluvou uzatvorenou medzi kupujúcim a predávajúcim. Individuálna zmluva a ustanovenia obchodného zákonníka majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

 

IV. Realizácia objednávky

 

4.1 Obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim „Danip-centrum s.r.o.“ podliehajú ustanoveniam

všeobecne záväzných právnych predpisov, platných a účinných v SR a Obchodným podmienkam alebo príslušnej uzatvorenej písomnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim. Akékoľvek iné dohodnuté podmienky musia byť uzavreté písomne a oboma stranami podpísané. Písomne uzatvorené dohody majú prednosť pred obchodnými podmienkami uvedenými na internetovej stránke „www.danipcentrum.sk“.

4.2 Kupujúci pri nákupe tovarov a služieb realizuje svoju vôľu a súhlas s obchodnými podmienkami odoslaním objednávky.

4.3 Objednávku môžete realizovať formou :

a) osobne

b) e-mailom

d) písomne poštou

 

4.4 Realizácia objednávky prebieha vyhľadaním produktu v ponukovom katalógu alebo v dokumentoch v súlade s ods. 3.2 týchto obchodných podmienok a uvedením jeho názvu alebo evidenčného čísla, ktoré uvediete v objednávke, prípadne vybraný produkt bližšie špecifikujete na základe možností, ktoré budú pridelené v rámci daného produktu. Okrem vyššie uvedených podmienok pre platnosť odoslanej objednávky je potrebné uviesť všetky údaje v zmysle ods. 4.5 týchto obchodných podmienok.

4.5 Podmienka platnosti objednávky je viazaná na zadanie všetkých nasledovných údajov ktorými sú v prípade :

a) fyzickej osoby: Meno, priezvisko, druh tovaru, množstvo, email, telefóny kontakt, fakturačnú adresu, spôsob prevzatia alebo dodania tovaru, adresu dodania, osobu poverenú prevzatím tovaru, spôsob úhrady,

b) právnickej osoby: Názov spoločnosti, druh tovaru, množstvo, email, telefóny kontakt, fakturačnú adresu, spôsob prevzatia alebo dodania tovaru, adresu dodania, osobu poverenú prevzatím tovaru, spôsob úhrady, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené) .

Všetky údaje musia byt pravdivé.

Fyzická osoba musí byť spôsobilá na práve úkony, právnická osoba musí mať právnu subjektivitu a nesmie byť legislatívne obmedzená nakladať s majetkom spoločnosti (napr. spoločnosť v likvidácií alebo v konkurze, atď.), pričom súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

4.6 Ak sa niektoré z vyhlásení kupujúceho ukáže nepravdivým alebo neúplným, následky s tým spojené znáša ten, ktorého sa nepravdivosť alebo neúplnosť týka. Technické údaje, fotografie, rozmerové schémy, hmotnosť, ukazovatele opotrebenia, trvanlivosti a výkonu uvádzané v ponukových katalógoch a v súlade s ponukou podľa čl.3 ods.3.2 týchto obchodných podmienok majú názorný charakter.

4.7 Zamestnanci spoločnosti Danip-centrum s.r.o. nie sú oprávnení uzatvárať dohody mimo týchto uvedených zmluvných podmienok. Pre dohody nad rámec uvedených všeobecných obchodných podmienok je oprávnený iba konateľ spoločnosti Danip-centrum s.r.o.

 

 

V. Povinnosti predávajúceho pri zásielkovom predaji / len informačný charakter, zatiaľ tovar nezasielame /

 

5.1 Pri zásielkovom predaji je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku súčasne s ponukou tovaru alebo služby spotrebiteľovi oznámiť

a) obchodné meno a sídlo

b) opis tovaru alebo služby,

c) cenu tovaru alebo poskytnutej služby,

d) dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru,

 

Strana 2

e) platobné podmienky,

f) poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy,

g) cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,

h) lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny,

i) minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo

o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane.

5.2 Pri ponuke tovaru alebo služby prostredníctvom telefónu je predávajúci povinný oznámiť svoju identitu a obchodný zámer telefonátu už na začiatku komunikácie so spotrebiteľom.

5.3 Predávajúci je povinný najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia poskytovania služby, ak ide o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, doručiť spotrebiteľovi písomne informácie, ktoré mu poskytol podľa odseku 5.1 prostriedkami komunikácie na diaľku.

5.4 Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi najneskôr v deň dodania tovaru alebo začatia

poskytovania služby

a) písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo o nemožnosti odstúpenia od zmluvy podľa § 12 ods. 5 zák.č.108/2000Z.z.,

b) adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť,

c) informáciu o záruke a o servisných službách,

d) informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.

5.5 Odseky 5.3 a 5.4 sa nevzťahujú na služby poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa poskytli iba raz a prevádzkovateľ prostriedku komunikácie ich zúčtoval na diaľku; spotrebiteľ však musí mať možnosť získať adresu predávajúceho, na ktorej môže uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť.

 

VI. Opis tovaru alebo služby pri zmluve uzatváranej na diaľku

 

6.1 Opis tovaru alebo služby je vždy kupujúcemu poskytnutý v ponukovom katalógu alebo v ponuke alebo v dokumente v súlade ods. 3.2 týchto obchodných podmienok.

6.2 V prípade vyplnenia zlej objednávky vzťahujúca sa k množstvu a druhu objednaného tovaru kupujúcim, kupujúci po zistení obratom upovedomí predávajúceho o chybách v objednávke. O chybách v objednávke pre rýchle odstránenie urobí formou telefonicky, emailom, písomne, faxom alebo oznámením na predajni. V prípade telefonického upozornenia o chybnej objednávke kupujúci upovedomí predávajúceho aj formou emailu alebo inou písomnou formou.

6.3 Kupujúci má právo na zrušenie objednávky, ktorá ešte nebola vybavená, pričom je povinný oboznámiť predávajúceho bezodkladne formou telefonicky, emailom alebo písomne (viď. kontakty). V prípade telefonického zrušenia objednávky je potrebné zo strany kupujúceho najneskôr do 3 pracovných dní doručiť písomné zrušenie objednávky predávajúcemu, pričom sa za písomné doručenie považuje aj doručenie zrušenia objednávky e-mailom. V písomnej žiadosti o zrušenie objednávky (storno objednávky) je potrebné uviesť číslo objednávky. Ak už bola objednávka kupujúcim zaplatená, peniaze budú kupujúcemu vrátené do 7 pracovných

dní na účet, z ktorého zaplatil.

6.4 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť resp. stornovať objednávku na tovar, ak ho už nebude schopný dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v ponukovom katalógu alebo v dokumentoch podľa ods.3.2, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude predávajúci kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na účet, z ktorého kupujúci zaplatil, pokiaľ sa nedohodne kupujúci s predávajúcim inak z dôvodu náhradného plnenia (napríklad si v tejto cene vyberiete iný tovar).

6.5 Ak kupujúci zistí rozdiely v množstve alebo druhu dodaného tovaru, kontaktuje predajcu do 7 dní od doručenia zásielky. Kupujúci kontaktuje predajcu najme formou listu, faxu, e-mailu, telefonicky alebo na predajni. V prípade telefonického kontaktovania sa vyžaduje aj osobitná písomná forma.

6.6 V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim v predajni spoločnosti Danip-centrum s.r.o. je kupujúci povinný si dôkladne prezrieť tovar a v prípade zistenia rozdielov v množstve alebo druhu upozorniť ihneď predávajúceho o rozdieloch dodaného tovaru. Neskoršie reklamácie vzťahujúce sa na množstvo a druh tovaru nebudú akceptované.

 

 

 

Strana 3

VII. Cena tovaru alebo poskytnutej služby (napr. montáže), platobné podmienky pri zmluve uzatváranej na diaľku a dodacie podmienky

 

7.1 Cena tovaru alebo služby je vždy kupujúcemu poskytnutá v cenníku ponukového katalógu alebo v dokumente v súlade ods. 3.2 týchto obchodných podmienok

7.2 Platobné podmienky pri uzatváraní zmluvy na diaľku:

a) cenu tovaru alebo služby je možné zaplatiť v hotovosti v pokladni v predajnom mieste

predávajúceho, alebo

b) cenu tovaru alebo služby je možné zaplatiť prevodom na účet predávajúceho vopred.

Ak chce kupujúci využiť túto možnosť, v objednávke zaškrtne kolónku „platba na účet vopred“ alebo túto skutočnosť uvedie v poznámke k objednávke. Následne bude kontaktovaný zo strany predávajúceho, ktorý ho oboznámi s prijatím objednávky, požiada o potvrdenie objednávky a poskytne mu potrebné údaje k platbe. Po úhrade bude tovar ihneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík. Cena poštovného (vrátane balného) vrátane DPH je uvedená v čl.9 ods.9.12 bod a) týchto obchodných podmienok

( predchádzajúce informácie sú zatiaľ len informačné, až kým nebudeme tovar zasielať aj poštou)

Platbu vopred môžete uskutočniť na základe týchto bankových údajov predávajúceho:

ČSOB , pobočka Trnava

IBAN: SK10 7500 0000 0040 2253 3412

SWIFT CODE: CEKOSKBX

 

- poštovné je uvedené vrátane balného,

- pri platbe na účet musí byť platba uskutočnená do troch pracovných dní, inak sa zmluva automaticky ruší,

 

alebo c) Cena tovaru alebo služby môže byť zaplatená na dobierku. Objednaný tovar zašleme poštou doporučene na adresu udanú kupujúcim v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí plnú sumu pri preberaní dobierky na pošte, prípadne doručovateľovi zásielky.

Poštovné (vrátane balného) pre každú samostatnú objednávku pri platbe na dobierku. Cena poštovného (vrátane balného)vrátane DPH je uvedená v čl.9 ods.9.12 bod b) týchto

obchodných podmienok

 

alebo

d) Cena tovaru alebo služby môže byť zaplatená na faktúru s dobou splatnosti do sedem pracovných dní

 

alebo

e) Cena tovaru alebo služby môže byť zaplatená na základe zmluvy o poskytnutí pôžičky za účelom kúpy tovaru alebo poskytnutia služby pričom podmienky obsahuje príslušná zmluva o poskytnutí pôžičky. Predávajúci za týmto účelom spolupracuje so spoločnosťami Home Credit Slovakia, a.s. (ďalej len „Home Credit“). / momentálne táto možnosť neplatí /

 

7.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne.

Poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

 

7.4 V prípade ak sa kupujúci dostane s platbou do omeškania je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

7.4 Tovar je dodávaný s návodom na použitie a spravidla aj s montážnym návodom. V prípade ak ide o tovar, ktorý sa dodáva bez montážneho návodu, odporúčame kupujúcim aby vykonali aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa to na tovar, ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži ). Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

Strana 4 7.5 Náklady spojené s montážou alebo aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru

a predávajúci tieto služby poskytne kupujúcemu za odplatu v zmysle cenníka príslušného k tovaru a uvedeného v ponukovom katalógu alebo v dokumente v zmysle ods.3.2 týchto obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený poskytnúť tieto služby aj prostredníctvom tretej osoby oprávnenej na takúto činnosť v zmysle zákonného oprávnenia, pričom je povinný o cene za služby poskytnuté treťou osobou informovať kupujúceho vopred v cenníku v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 

8.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zák.č.108/2000 Z. z.

8.2 Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zák.č.108/2000Z.z. dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. 8.3 Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 zák.č.108/2000Z.z. ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

8.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby resp. postupovať v zmysle príslušnej objednávky,

b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

8.5 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy,

ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 8.1 až 8.3,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

8.6 Ak poskytla kupujúcemu spoločnosť Home Credit pôžičku na základe zmluvy s predávajúcim (t.j. v prípade ak má predávajúci uzatvorenú s uvedenými spoločnosťami zmluvu o spolupráci za týmto účelom a kupujúci s predávajúcim uzatvoril zmluvu za účelom poskytnutia pôžičky od spoločnosti Home credit na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku ruší aj zmluva o poskytnutí pôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia nie je tým dotknuté.

8.7 Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 zákč.č.108/2000Z.z. alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu jedného roka opakovane znemožní, zabráni alebo inak sťaží uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, alebo poruší povinnosť podľa odseku 8. 4, považuje sa toto jeho konanie za osobitne závažné porušenie povinnosti predávajúceho.

8.8 Ďalšie podmienky pri odstúpení od zmluvy:

V prípade odstúpenia kupujúci kontaktuje písomnou formou predávajúceho, kde žiada o odstúpenie od zmluvy. V písomnej žiadosti uvedie: číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu. V prípade, ak bol tovar už prevzatý kupujúcim, kupujúci zašle späť tovar na adresu prevádzky spolu zo žiadosťou o odstúpenie od zmluvy a dokladom o kúpe.

Tovar musí byt v pôvodnom a nepoškodenom obale, nesmie byť použitý a musí byť nepoškodený, musí byť kompletný (vrátane obalu príslušenstva, záručného listu, návodu, a kompletného obsahu kúpeného produktu u ktorého je realizované odstúpenie. )

Ak bolo s tovarom manipulované (napr. elektrický bicykel bol používaný) bude sa klientovi účtovať súlade s ustanovením §457 Občianskeho zákonníka manipulačný poplatok vo výške 1% z celkovej ceny produktu za každý deň používania tovaru a poplatok až 30% za navrátenie do pôvodného stavu.

 

Strana 5

Tovar sa zasiela na náklady kupujúceho. Tovar sa zašle na adresu prevádzky doporučene a poistený. V prípade, ak kupujúci zašle produkt na dobierku, predávajúci si vyhradzuje právo tovar neprevziať!

Po obdržaní zásielky a jej skontrolovaní, ak bude v súlade s vyššie uvedenými podmienkami, predávajúci prevedie na účet kupujúceho kúpnu cenu za vrátený tovar do 15 dní. V prípade, ak technický stav vráteného tovaru nebude spĺňať niektorú z podmienok vyššie uvedených,

bude kúpna cena kompenzovaná o náklady späté s navrátením do pôvodného stavu.

V prípade nedodržania niektorých vyššie uvedených podmienok nevzniká nárok na odstúpenie od zmluvy

 

IX. Ďalšie zmluvné podmienky a ďalšie dodacie podmienky

 

9.1 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia.

9.2 Predávajúci a spotrebiteľ sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene- náklady, spojené s vrátením tovaru pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy znáša aj v tomto prípade predávajúci.

9.3 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

9.4 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru alebo služieb.

9.5 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný spotrebiteľovi dodať tovar alebo poskytnúť službu v rovnakej kvalite a cene.

9.6 V prípade, ak by bola dohodnutá záväzná doba doručenia zásielky táto doba neplynie v prípade omeškania subdodávateľov.

9.7 V prípade, ak sa vyskytne prekážka, brániaca v dodaní tovaru či už trvalá „napr. zastavenie výroby daného produktu“ alebo dočasná „napr. momentálny stav vypredania daného produktu alebo komponentu, z ktorého sa skladá a je potrebné čakanie na doskladnenie“, alebo už iné možné skutočnosti, dohodne sa predávajúci s kupujúcim na ďalšom postupe.

9.8 Za okolnosti,vylučujúce zodpovednosť sa považuje dostavenie sa do omeškania niektorej zo strán z dôvodu neočakávaných skutočností, ktoré neboli úmyselne zapríčinené, ale vznikajú z dôvodu „vis major“ vyššej moci, ako sú napr. prírodných pohrôm, živelných katastrof alebo obdobných neočakávaných zmien v zriadení štátu, napr. vypuknutí vojnového stavu, vzbúr a protestov, zmien legislatívy a iných zmien, ktoré môžu priamo súvisieť a zasahovať do realizácie obchodného vzťahu, počas ktorého by mohlo prísť k neprimeranému predlžovaniu lehôt, ktoré by nespôsobovali ani pre jednu zo strán vznik sankcií z omeškania.

9.9 Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní, počas tejto doby neplynie doba doručenia pre predajcu a o dĺžku tejto doby bude predĺžená doba dodania tovaru kupujúcemu.

9.10 Predávajúci je oprávnený aj k čiastočnému plneniu tovarov a služieb v prípade aj pred stanovenou lehotou.

9.11 Predávajúci odporúča klientom poistenie prepravy tovaru, pričom toto poistenie je realizované výlučne na základe písomnej objednávky kupujúceho resp. jeho písomnej žiadosti.

9.12 Kupujúci ma právo rozhodnúť, akým spôsobom mu bude tovar doručený. Náklady na doručenie znáša kupujúci. Predávajúci uvádza nasledovné možnosti doručenia spolu s nákladmi na doručenie:

a) poštou, pričom cena poštovného (vrátane balného ) vrátane DPH pri platbe na účet je:

Do 1 kg a ceny do 30 €..........................................5,80 €

Od 1,01 do 2 kg a ceny do 30 €.............................6,50 €

Do 2 kg a ceny 30,01- 100 €..................................7,00 €

Do 5 kg a ceny 30,01- 100 €..................................8,00 €

Od 2,01 do 5 kg a ceny nad 100 €.........................8,50 €

Od 5,01 do 10 kg a ceny nad 100 €.....................10,00 €

Od 10,01 do 15 kg a ceny nad 100 €...................12,00 €

Nad 15 kg váhy a ceny nad 100 € bude zásielka rozdelená na viac balíkov tak, že bude

váhovo optimalizovaná za účelom minimalizácie výslednej sumy poštovného.

Tieto ceny sú predbežné nakoľko zatiaľ poštou zatiaľ tovar neposielame.

Odber osobný, alebo doprava naša vlastná!!!

 

 

 

Strana 6

b) poštou na dobierku - Cena poštovného (vrátane balného ) vrátane DPH pri platbe na dobierku s poukázním ceny dobierky na účet je:

Do 1 kg a ceny do 30 €..........................................6,80 €

Od 1,01 do 2 kg a ceny do 30 €.............................7,50 €

Do 2 kg a ceny 30,01- 100 €..................................8,00 €

Do 5 kg a ceny 30,01- 100 €..................................9,00 €

Od 2,01 do 5 kg a ceny nad 100 €.........................9,50 €

Od 5,01 do 10 kg a ceny nad 100 €.....................11,00 €

Od 10,01 do 15 kg a ceny nad 100 €...................13,00 €

Nad 15 kg váhy a ceny nad 100 € bude zásielka rozdelená na viac balíkov tak, že bude váhovo optimalizovaná za účelom minimalizácie výslednej sumy poštovného.

 

c) kuriérom pošty / zatiaľ poštou neposielame /

Do 100 km od Bolerázu---------------------------40,00 € vrátane DPH

Nad 100 km od Bolerázu -------------------------50,00 € vrátane DPH

pričom zásielka obsahuje jeden kompletný elektrický bicykel

 

d) kuriérom prepravnej spoločnosti v cene 50,-EUR vrátane DPH v rámci celej SR, pričom zásielka obsahuje jeden kompletný elektrický bicykel

 

e) doručenie zamestnancom predávajúceho :

Do 100 km od Bolerázu-----------------------------------zdarma

Od 101 km--------------------------------------------------0,33 € vrátane DPH / najazdený km

 

e) osobné prevzatie na predajni - bezplatne v súlade s ods.9.14 týchto obchodných podmienok

 

9.13 Tovar je dodávaný vo vhodnom obale, prispôsobenom druhu tovaru a pre dohodnuté dopravné podmienky tak, aby sa zabránilo poškodeniu tovaru v priebehu dopravy. Obaly a balné sú na náklady predávajúceho. Použitý obal a fixačné materiály sa predávajúcemu nevracajú.

9.14 Ak si kupujúci s predávajúcim dohodnú termín ohľadne osobného odberu a tovar si kupujúci neprevezme viac ako päť pracovných dní, je predávajúci oprávnený uskladniť tovar na náklady kupujúceho a zároveň prechádza na kupujúceho riziko vzniku škody.

 

Cena za uskladnenie neprevzatého tovaru je 4% mesačne z hodnoty tovaru.

Po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca bude tovar odoslaný kupujúcemu na jeho udanú adresu.

9.13 Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu, keď bol tovar prevzatý kupujúcim alebo osobou poverenou na prevzatie za kupujúceho. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí a ubezpečiť sa že zásielka dorazila v poriadku a kompletná. Pokiaľ tak nespraví nemôže si uplatniť nároky z nedostatkov, ktoré by mohli byť zistené pri tejto prehliadke a na tovar sa prihliada ako keby bol prevzatý bez vád pokiaľ kupujúci nepreukáže, že vady existovali už počas prevzatia.

9.14 Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny. Do momentu zaplatenia kúpnej ceny v prípade skoršieho prevzatia tovaru, ako je jeho samotné zaplatenie alebo aj čiastočne zaplatenie je naďalej hladené na predávajúceho ako absolútneho vlastníka veci a kupujúci je držiteľom, na ktorého prejde vlastnícke právo až jeho úplným zaplatením.

9.15 Ak kupujúci má tovar v držbe a momentom splatnosti záväzku nezaplatí kúpnu cenu za tovar, predávajúci ma právo vyzvať kupujúceho o vydanie držanej veci, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a zadržať do momentu, kedy nebude zaplatená kúpna cena.

9.16 Kupujúci je povinný bezprostredne zachovať mlčanlivosť o všetkých podstatných informáciách, ktoré sú mu sprístupnené v súvislosti s dodávkami od predávajúceho, a ktoré môže považovať s ohľadom na okolnosti jednoznačne za obchodné tajomstvo,a ktoré majú byť zachované ako dôverné, s výnimkou informácií, ktoré sú známe z verejných zdrojov.

 

 

Strana 7

 

 

X. Právo záruky a reklamácie tovaru

 

9.1 Právo záruky a reklamácia tovaru je upravená v reklamačnom poriadku spoločnosti Danip-centrum s.r.o. – predávajúceho, ktorý tvorí samostatný ucelený celok a je verejne prístupný na predajnom mieste Danip-centrum s.r.o. alebo na stránkach spoločnosti Danip-centrum s.r.o. www.danipcentrum.sk

 

XI. Ochrana osobných údajov

 

11.1 Spolu so súhlasom s obchodnými podmienkami spoločnosti Danip-centrum s.r.o. kupujúci prejavuje

dobrovoľný súhlas so spracovaním a uschovaním osobných údajov za účelom kúpy tovaru v portfóliu predávajúceho resp. v ponukovom katalógu a v dokumentoch v zmysle ods.3.2 týchto obchodných podmienok a vyhlasuje, že tieto údaje sú skutočné, pravdivé a kupujúceho. Kupujúci zároveň dáva dobrovoľný súhlas, aby jeho osobné údaje boli poskytnuté spoločnostiam Home Credit v prípade, ak za účelom zaplatenia kúpnej ceny za tovar v portfóliu predávajúceho uzatvoril zmluvu s uvedenou Spoločnosťou.

 

11.2 Spoločnosť Danip-centrum s.r.o. vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytne záujemca slúžia výlučne

pre potreby spoločnosti, ktoré súvisia s kúpou tovaru v zmysle ods.11.1 týchto obchodných podmienok.

11.3 Spoločnosť Danip-centrum s.r.o. ďalej vyhlasuje, že s osobnými údajmi bude zaobchádzať a nakladať v súlade s právnymi predpismi SR a tieto údaje nebudú bez súhlasu záujemcu poskytnuté žiadnym tretím osobám, ktoré by priamo nesúviseli s realizáciou objednávky pre klienta.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruk bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

12.1 Pre tieto všeobecne obchodné podmienky a všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim platí právny poriadok Slovenskej republiky.

12.2 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok stanú neplatnými, nemajú za dôsledok absolútnu neplatnosť Obchodných podmienok ako celku ale len daného ustanovenia. Neplatné ustanovenie zmluvné strany po dohode nahradia novým ustanovením, ktoré obdobne rieši daný vzťah a je v súlade zo zákonom.

12.3 Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami.

12.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2014. Spoločnosť Danip-centrum s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Danip-centrum s.r.o.

919 08 Boleráz 143